Statuten

OPRICHTING STICHTING

Heden, achttien mei tweeduizend twintig, verscheen voor mij, mr. Hilbert
Herweijer, notaris te Kampen:
de heer Hendrikus Fernhout, geboren te Bedum op twintig april
negentienhonderdnegenenvijftig, die voor deze zaak als woonplaats heeft
gekozen het kantoor van bovengenoemde notaris aan de Meeuwenweg 17,
8261 VZ Kampen en aldaar werkzaam is, van welke persoon de identiteit reeds
eerder door mij, notaris, is vastgesteld;
ten deze handelende - blijkens drie aan deze akte gehechte onderhandse akten
van volmacht - als schriftelijk gevolmachtigde van:
1. de heer Nicholas Evert Nieuwenhuis, geboren te Woodstock (Canada) op
achttien juli negentienhonderdzestig, welke persoon zich heeft
geïdentificeerd met een rijbewijs, nummer 5711811996, wonende 8271 BG
IJsselmuiden, Baan 68, gehuwd;
2. de heer Reinier Christiaan Kalt, geboren te Haren op negentien juli
negentienhonderdnegenenzeventig, welke persoon zich heeft
geïdentificeerd met een paspoort, nummer NT206BK96, wonende 8265 SC
Kampen, Cantate 34, gehuwd;
3. de heer Anton Liefers, geboren te Kampen op tweeëntwintig maart
negentienhonderdachtenvijftig, welke persoon zich heeft geïdentificeerd
met een rijbewijs, nummer 4362927118, wonende 8262 ED Kampen,
Christinastraat 32, ongehuwd en niet geregistreerd als partner;
hierna tezamen te noemen: ‘de oprichter’.
De verschenen persoon heeft mij, notaris, verklaard, dat de oprichter bij deze
akte een stichting opricht en daarvoor de volgende statuten vaststelt:
STATUTEN
Artikel 1 - Naam en zetel
1. De naam van de stichting is: Stichting Beheer en Exploitatie van havens
voor pleziervaartuigen, alsmede watersportaccommodaties in de
gemeente Kampen.

Handelsnaam: Stichting Watersport Kampen/IJsselmuiden.
2. De stichting is gevestigd in de gemeente Kampen.
Artikel 2 - Doel
1. De stichting heeft als doel: het in de gemeente Kampen, ten behoeve van
(een) watersportvereniging(en) en particuliere watersporters beheren
en exploiteren van havens voor hoofdzakelijk pleziervaartuigen,
alsmede beheer en exploitatie van watersportaccommodaties,
waaronder winterbergingen en overnachtingsverblijven;

en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk
kan zijn.
2
Artikel 3 - Bestuur: samenstelling, benoeming, beloning, ontslag
1. Het bestuur van de stichting bestaat uit drie of meer natuurlijke personen,
waarvan minimaal één bestuurder tevens bestuurslid dient te zijn van
de Watersportvereniging IJsselmuiden.

Het bestuur stelt het aantal bestuurders vast.
Een niet-voltallig bestuur behoudt niettemin zijn bevoegdheden.
Het bestuur kan uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een
penningmeester aanwijzen. Eén bestuurder kan meer van deze functies
vervullen.
2. De bestuurders worden benoemd door het bestuur.
In vacatures wordt zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen drie
maanden na het ontstaan ervan, voorzien.
3. Iedere bestuurder moet voldoen aan de volgende vereisten:
a. een bestuurder is een natuurlijk persoon;
b. een bestuurder heeft het vrije beheer over zijn vermogen;
4. Bestuurders worden benoemd voor een periode van vier jaar en zijn (steeds)
na het verstrijken van die periode direct herkiesbaar.
5. Alle bestuurders kunnen een vergoeding krijgen van de kosten die zij
redelijkerwijs hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie.
Het bestuur kan aan een of meer bestuurders daarnaast een beloning
toekennen voor de werkzaamheden.
6. Een bestuurder verliest zijn functie:
a. door zijn overlijden;
b. door zijn faillissement, door het op hem van toepassing verklaren van
de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen of doordat hij
surseance van betaling verkrijgt;
c. door zijn ondercuratelestelling of de onderbewindstelling van zijn
gehele vermogen;
d. door zijn vrijwillig aftreden;
e. door zijn ontslag door de rechtbank;
f. door zijn ontslag gegeven door de gezamenlijke overige bestuurders,
ten minste twee in getal.
Artikel 4 - Bestuur: bijeenroeping, vergaderingen, besluitvorming
1. Iedere bestuurder is bevoegd een vergadering van het bestuur bijeen te
roepen.
2. De bijeenroeping van de vergadering van het bestuur vindt schriftelijk
plaats. Bij deze bijeenroeping wordt opgegeven op welke dag de
vergadering plaatsvindt, wat het aanvangstijdstip van de vergadering is en
welke onderwerpen worden behandeld (agenda). De bijeenroeping vindt
plaats met inachtneming van een termijn van ten minste zeven dagen, de
dag van bijeenroeping en die van de vergadering niet meegerekend.
De bestuurder die voor dit doel een adres aan de stichting bekend heeft
gemaakt, kan tot de vergaderingen van het bestuur worden opgeroepen door
3
een langs elektronische weg aan dat adres toegezonden leesbaar en
reproduceerbaar bericht.
3. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden op de plaats te bepalen
door degene die de vergadering bijeenroept.
4. Als wordt gehandeld in strijd met enige bepaling van de twee vorige leden
kan het bestuur niettemin rechtsgeldige besluiten nemen als alle bestuurders
in de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
5. Een bestuurder kan aan een andere bestuurder schriftelijk volmacht
verlenen om zich in de vergadering te laten vertegenwoordigen. Een
elektronisch vastgelegde volmacht geldt als een schriftelijke volmacht.
Een bestuurder kan niet meer dan één medebestuurder in de vergadering
vertegenwoordigen.
6. In de vergaderingen van het bestuur heeft iedere bestuurder één stem.
Voor zover in deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven,
worden de besluiten door het bestuur genomen met volstrekte meerderheid
van de uitgebrachte stemmen.
Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Staken de
stemmen bij een stemming over de benoeming van personen, dan beslist het
lot.
Artikel 5 - Bestuur: leiding van de vergaderingen, notulen, besluitvorming
buiten vergadering

1. De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur. Bij zijn afwezigheid
voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
2. De voorzitter van de vergadering bepaalt de wijze waarop de stemmingen
in de vergaderingen worden gehouden.
3. Het in de vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter van de
vergadering over de uitslag van een stemming is beslissend.
Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd
gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt onmiddellijk
na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan
betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, als de meerderheid van de
vergadering of, als de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of
schriftelijk plaatsvond, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door
deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke
stemming.
4. Van het verhandelde in de vergaderingen van het bestuur worden notulen
gehouden door de daartoe door de voorzitter van de vergadering
aangewezen persoon.
De notulen worden nadat zij zijn vastgesteld, ten blijke daarvan door de
voorzitter en de notulist van de vergadering ondertekend.
5. Het bestuur kan ook op andere wijze dan in een vergadering besluiten
nemen, als alle bestuurders schriftelijk hun stem uitbrengen. Een besluit is
dan genomen als alle bestuurders zich vóór het voorstel hebben verklaard.
4
Onder een schriftelijke verklaring wordt mede begrepen een langs
elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht, aan het
adres dat het bestuur voor dit doel heeft vastgesteld en aan alle bestuurders
bekend heeft gemaakt.
Artikel 6 - Bestuur: taken en bevoegdheden
1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
Iedere bestuurder is tegenover de stichting verplicht tot een behoorlijke
vervulling van de hem opgedragen taak.
Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van
alles met betrekking tot de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen
die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een
administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en
andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat op ieder moment
de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.
Het bestuur is verplicht de bedoelde boeken, bescheiden en andere
gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.
2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot
verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot het
aangaan van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of
hoofdelijk schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot
zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt.
3. Erfstellingen mogen alleen onder het voorrecht van boedelbeschrijving
worden aanvaard.
Artikel 7 - Bestuur: vertegenwoordiging
1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting.
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt bovendien toe aan twee
gezamenlijk handelende bestuurders, van wie ten minste één de voorzitter,
de secretaris of de penningmeester moet zijn.
3. De in beide vorige leden van dit artikel opgenomen bevoegdheid van het
bestuur en bestuurders tot vertegenwoordiging van de stichting bestaat ook
als tussen de stichting en een of meer bestuurders een tegenstrijdig belang
bestaat.
4. Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van incidentele dan wel
doorlopende volmacht aan een of meer bestuurders en/of aan anderen,
zowel samen als afzonderlijk, om de stichting binnen de grenzen van die
volmacht te vertegenwoordigen.
Artikel 8 - Boekjaar; verslaggeving
1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het
boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de stichting op te
maken en op papier te stellen.
De penningmeester zendt deze stukken vóór het einde van de in de
voorgaande zin bedoelde termijn aan alle bestuurders.
5
Het bestuur maakt een jaarrekening en een bestuursverslag op als bedoeld
in artikel 2:300 Burgerlijk Wetboek als dat op grond van de wet verplicht
is. In dat geval legt het bestuur een exemplaar daarvan voor het bestuur ter
inzage op het kantoor van de stichting met de op grond van de wet toe te
voegen gegevens.
3. Het bestuur kan, voordat tot de vaststelling van de balans en de staat van
baten en lasten wordt overgegaan, deze stukken laten onderzoeken door een
door hem aan te wijzen accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1
Burgerlijk Wetboek. Deze accountant brengt over zijn onderzoek verslag
uit aan het bestuur. Hij geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een
verklaring over de getrouwheid van de stukken.
4. De balans en de staat van baten en lasten van de stichting of de jaarrekening
wordt vastgesteld door het bestuur binnen een maand na het opmaken van
de stukken als bedoeld in lid 2.
De vastgestelde stukken worden ondertekend door alle bestuurders. Als een
handtekening van een van hen ontbreekt wordt de reden daarvan op de
stukken vermeld.
Artikel 9 - Reglementen
1. Het bestuur kan een of meer reglementen vaststellen, waaronder onder meer
begrepen een Huishoudelijk Reglement en een Havenreglement. In een
reglement worden regels of nadere regels opgenomen, die het bestuur nodig
acht voor de uitvoering van zijn taak. Een reglement mag nooit in strijd zijn
met de statuten of de wet.
Het bestuur kan elk door hem gemaakt reglement wijzigen en ook
intrekken.
2. Een reglement wordt schriftelijk vastgelegd met vermelding van de dag
waarop het van kracht wordt. Deze datum kan niet zijn gelegen vóór de
datum waarop het besluit werd genomen.
Artikel 10 - Statutenwijziging
1. Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen.
2. Het besluit tot statutenwijziging kan slechts worden genomen met een
meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen in een
vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Is in de vergadering waarin een besluit tot statutenwijziging aan de orde is
het vereiste aantal bestuurders niet aanwezig of vertegenwoordigd, dan kan
na die vergadering een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, te
houden niet eerder dan drie en niet later dan zes weken na de eerste
vergadering. In de nieuwe vergadering kan het besluit tot statutenwijziging
worden genomen met een meerderheid van ten minste twee derde van de
uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aanwezige of
vertegenwoordigde bestuurders.
3. Als een voorstel tot wijziging van de statuten wordt gedaan, moet dat bij de
oproeping tot de betreffende vergadering, worden vermeld. De woordelijke
6
tekst van de voorgestelde wijziging moet bij die oproeping worden
gevoegd.
De termijn van de oproeping bedraagt in dit geval ten minste twee weken.
4. Een statutenwijziging treedt in werking op het door het bestuur bepaalde
tijdstip, maar niet eerder dan nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt.
Iedere bestuurder is bevoegd deze akte te laten verlijden.
Het bestuur kan een of meer bestuurders en/of anderen, zowel gezamenlijk
als afzonderlijk, machtigen de akte van statutenwijziging te laten verlijden.
Artikel 11 - Fusie; splitsing; omzetting
Op een besluit van het bestuur tot fusie of splitsing in de zin van titel 7 van
Boek 2 Burgerlijk Wetboek en op een besluit van het bestuur tot omzetting van
de stichting in een andere rechtsvorm overeenkomstig artikel 2:18 Burgerlijk
Wetboek, is het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het vorige artikel zoveel
mogelijk van overeenkomstige toepassing, onverminderd de eisen van de wet.
Artikel 12 - Ontbinding en vereffening
1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.
Op het besluit tot ontbinding is het bepaalde in artikel 10, leden 2 en 3 zo
veel mogelijk van overeenkomstige toepassing.
2. Het bestuur stelt bij zijn besluit tot ontbinding de bestemming vast van een
eventueel batig saldo. Deze bestemming moet zo veel mogelijk in
overeenstemming zijn met het doel van de stichting.
3. Het bestuur is belast met de vereffening van het vermogen van de stichting,
voor zover bij het ontbindingsbesluit geen andere vereffenaar(s) is (zijn)
aangewezen.
SLOTVERKLARINGEN
De verschenen personen verklaarden ten slotte:
Eerste bestuur
Het eerste bestuur bestaat uit drie bestuurders.
Voor de eerste maal worden tot bestuurder benoemd:
1. De heer N.E. Nieuwenhuis voornoemd, als voorzitter;
2. De heer R.C. Kalt voornoemd, als secretaris;
3. De heer A. Liefers voornoemd, als penningmeester.
Eerste boekjaar
Het eerste boekjaar van de stichting eindigt op éénendertig december
tweeduizend twintig
.
Adres
Het adres van de stichting is: Cantate 34, 8265 SC Kampen.
SLOT
De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.
Waarvan akte, in minuut is verleden te Kampen, op de datum in het hoofd van
deze akte vermeld.
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de verschenen persoon
en het geven van een toelichting, heeft deze verklaard dat hij en zijn
7
volmachtgevers van de inhoud van deze akte hebben kennisgenomen en dat hij
op volledige voorlezing daarvan geen prijs stelt.
Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing, door de
verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend.
Op de originele akte zijn vervolgens geplaatst de handtekeningen van de
comparanten en de notaris.

Mr H. Herweijer
Notaris te Kampen

×
×
×