Havenreglement

Haven en winterbergings regelement voor Stichting Watersport Kampen IJsselmuiden

Haven en winterbergings regelement voor Stichting Watersport Kampen IJsselmuiden
Haven is gelegen aan de Zwolseweg 1 D te Kampen en
Winterberging is gelegen aan Kamperzeedijk te Grafhorst


Kampen 31 december 2022
Dit reglement is van de Stichting Watersport Kampen IJsselmuiden.
En bedoeld voor leden van Watersport Vereniging IJsselmuiden. Ofwel een ligplaatshouder van deze haven en van de Winterberging dienen lid te zijn van Watersportvereniging IJsselmuiden.

1 Toepassing
Dit reglement is van toepassing op de door de Stichting Watersport Kampen IJsselmuiden in beheer zijnde steigers, ligplaatsen, club accommodatie, terreinen, objecten en andere bijbehorende faciliteiten. Daar waar in dit reglement wordt gesproken over “Jachthaven” en of Winterberging wordt daarmee bedoeld de hiervoor genoemde zaken.

2 Bezoekers
2.1 De toegang tot de jachthaven is alleen voor ligplaatshouders in die in bezit zijn van toegang druppel en is verboden voor onbevoegden ofwel voor personen die geen ligplaats hebben in de haven.
2.2 Bezoekers dienen zich te melden bij de havenmeester of diens vervanger. Zij dienen daarbij de redenen op te geven en/of de naam van de bezoekende ligplaatshouder of voor wie zij komen.
2.3 Eenieder die zich op de jachthaven bevindt, dient de aanwijzingen van de havenmeester of diens vervanger op te volgen en dient kennis te nemen van de geldende veiligheids- en calamiteitenvoorschriften. Deze zijn ter inzage bij de havenmeester en een exemplaar kan desgevraagd aan leden worden overhandigd.
2.4 Van leden die aangesloten zijn bij Watersportvereniging IJsselmuiden mag worden verwacht dat men als gebruikers van de haven, indien nodig, helpen te herinneren aan de regels van dit havenreglement. Indien deze regels niet worden opgevolgd moet dit gemeld worden bij de havenmeester.

3 Algemeen
Eenieder die zich in of op het terrein van de Jachthaven en Winterberging bevindt, is gehouden orde, rust en zindelijkheid te betrachten, de veiligheid in acht te nemen en te voorkomen dat men door zijn gedrag of kleding overlast of aanstoot geeft aan anderen.

4 Verbodsbepalingen
4.1 In of op de jachthaven is het niet toegestaan:
4.1.1 Hinderlijk lawaai te maken waar aan een andere ligplaatshouder of passant zich kan storen of overmachtige hinder van kan hebben;
4.1.2 Radio, TV en/of andere geluid producerende apparaten zodanig te gebruiken, dat deze buiten het schip hoorbaar zijn;
4.1.3 Overmatig alcohol- en drugsgebruik, ook van onder uw verantwoording verblijvende gasten. Dit kan verwijdering van het terrein en direct ontbinding van de ligplaatsovereenkomst tot gevolg hebben;
4.1.4 Op de steigers wordt zondermeer geen alcohol genuttigd en op het terras en in de clubaccommodatie kunnen eigen versnaperingen worden gebruikt mist er geen overlast is aan ander aanwezigen in de haven
4.1.5 Het dragen van alleen zwemkleding in de clubaccommodatie en op het terras;
4.1.6 Loopverkeer op de steigers te belemmeren;
4.1.7 Te fietsen op de steigers;
4.1.8 Afvalstoffen afkomstig uit het boordtoilet te lozen in het water;
4.1.9 De jachthaven te verontreinigen met olie, bilgewater, vet, huishoudelijk afval, gebruik van boordtoiletten lozend op buitenwater, de inhoud van chemische toiletten, uitwerpselen van dieren of met andere milieuverontreinigende of hinderlijke stoffen. Zwart water en bilgewater dienen te worden geloosd door gebruik te maken van het vuilwaterstation. Met gas, olie of andere brandstoffen dient steeds zeer zorgvuldig te worden omgegaan. En eventuele lekkage van deze stoffen dient onmiddellijk te worden gemeld aan de havenmeester. Van ieder schipper/eigenaar en zijn bemanning wordt de grootst mogelijke medewerking verwacht bij het schoonhouden van de haven. Eventuele milieuvervuiling en -schade wordt verhaald op de vervuiler.
4.1.10 Huishoudelijk afval te deponeren. Afspraken aangaande het wel of niet deponeren van huishoudelijk afval, chemisch- of bouwafval en dergelijke zijn ten zeerste verboden.
En dienen door leden meegenomen te worden naar huis.
4.1.10a De leden dienen afval als hierboven beschreven mee te nemen bij het verlaten van het steigercomplex en niet achter te laten in de haven.
4.1.11 Brandstof over te hevelen van een jerrycan in de tank van de boot/motor, zonder maatregelen te nemen dat er brandstof in het water kan komen. Het “open over gieten” van brandstof is verboden. Dus ook het gebruik van een trechter is verboden. Gebruik hiervoor een hevelsysteem. Tevens moet gevaarlijke omstandigheden worden vermeden (bijv. roken in de nabije omgeving). Mogelijke kosten en/of boete door morsen van brandstof in het water, of schade t.g.v. onveilig handelingen, zijn voor de pleger;
4.1.12 Huisdieren los te laten lopen (uitgezonderd aan boord), vast te maken aan steiger of anderszins zonder direct toezicht op de steigers en terrein van de jachthaven te laten verblijven; uitwerpselen dienen onmiddellijk door betreffende dierenbezitter te worden opgeruimd;
4.1.13 Vaartuigen schoon te maken met drinkwater en/of niet biologisch afbreekbare schoonmaakmiddelen. Drinkwatervoorziening op de steigers is alleen bedoeld voor het vullen van de watertanks in de vaartuigen;
4.1.14 Motoren te laten draaien anders dan om het vaartuig te verplaatsen;
4.1.15 Stroomaggregaten te laten draaien tussen 20:00 uur ’s avonds en 08:00 uur ’s morgens. Daarbij mag het aggregaat alleen worden gebruikt voor tijdelijke kortstondige stroomvoorziening (bijvoorbeeld voor koken);
4.1.16 Gebruik te maken van de aansluitpunten voor elektriciteit zonder de havenmeester daar toestemming voor te vragen. Elektriciteit dient men normaal te gebruiken voor aan boord. Daarbij rekening te houden met het collectief gebruik. D.w.z. bij veel medeverbruikers kan er minder stroomafname plaats vinden dan als er weinig medeverbruikers in het havencomplex aanwezig zijn.
4.1.16a Het gebruik van koppelstukken of splitter bij aansluitingen op de elektra paaltjes is verboden.
4.1.17 Elektrische verwarming(en) of boilers (of andere elektrische groot verbruikers) aan te hebben staan, indien men niet aanwezig is aan boord. Bij constatering hiervan of bij afwijkend gebruik kan extra kosten in rekeningen worden gebracht en/of men wordt afgesloten van de aansluiting.
4.1.18 Elders ligplaats in te nemen dan is overeengekomen dan wel is aangewezen door de Stichting Watersport Kampen IJsselmuiden;
4.1.19 Met gehesen zeilen tussen en nabij de steigers, met onveilige of voor anderen hinderlijke snelheid te varen;
4.1.20 De maximumsnelheid voor vaartuigen in de haven van 3 km per uur te overschrijden;
4.1.21 Het vaartuig niet behoorlijk af te meren of in onverzorgde staat te laten;
4.1.22 Aan boord dient, indien aanwezig, een veilige elektriciteit en/of gasvoorziening aanwezig te zijn en voldoen aan de wettelijke en verzekeringstechnische eisen, zo mogelijk met goedkeuring;
4.1.23 Aan boord open vuur te gebruiken, waaronder barbecueën;
4.1.24 Eigendommen buiten het vaartuig onbeheerd achter te laten;
4.1.25 Te zwemmen, te duiken, te vissen of spelenvaren;
4.1.26 Het vaartuig formeel en/of informeel als woon- en/of verblijfplaats te kiezen ofwel reclamedoeleinde aanbrengen op vaartuigen of het bedrijfsmatige te gebruiken;
4.1.27 Te varen en motoren te laten draaien tijdens ijsgang of opgevroren water;
4.1.28 Het uitbrengen van ankers, met of zonder boeien, zonder overleg met de havenmeester;
4.1.29 Materialen die roesten kunnen mogen niet worden gebruikt op kikkers of bij de steigers/afmeerpalen (zoals stalen sluitingen, harpen, muizen, kousen, e.d.). RVS is toegestaan.
4.1.30 Aan de steigers of afmeerpalen, anders dan aan de bolders, lijnen of ander soort verbindingen te maken, alsmede eigen fenders, opstapjes, bouwwerken of matten aan te brengen of te plaatsen. Uitzondering hierop kan alleen bij schriftelijke toestemming van het bestuur van de Stichting Watersport Kampen IJsselmuiden;
4.1.31 Op de steigers obstakels zoals fietsen, bijboten, afdekzeilen, etc. neer te zetten of aan te brengen opdat de steigers te allen tijde vrij toegankelijk zijn;
4.1.32 Aan vaartuigen werkzaamheden uit te voeren, zoals verven, lassen, slijpen en schuren;
4.1.33 Reparatiewerkzaamheden vanaf de steigers uitvoeren en buiten aan het schip zoals: verven, lassen, slijpen, schuren, evenals het in de open lucht morsen of toepassen van vluchtige stoffen zoals brandstof en verfverdunners. Eventuele kleine reparatiewerkzaamheden binnen aan boord mogen geen overlast bezorgen aan anderen, zoals stof, slijpsel, lawaai en dergelijke;
4.1.34 Te barbecueën of te koken op de steigers;
4.1.35 Eigenhandig aan steigers en technische faciliteiten veranderingen aan te brengen of reparaties uit te voeren;
4.1.36 Gebruik te maken van de drinkwaterinstallatie op de steigers in de periode 1 november tot 1 april daaropvolgend;
4.1.37 Op vaartuigen, steigers, armaturen of afmeer- of verankering-palen of andere faciliteiten in beheer zijn bij de Stichting en/of aangesloten verenigingen; reclameborden, aanplakbiljetten etc. aan te brengen;
4.1.38 Het vaartuig of ligplaats tot een voorwerp van commerciële activiteiten te maken;
4.1.39 Schade toe te brengen aan de steigers, faciliteiten en dergelijke welke in beheer zijn van de Stichting en/of aangesloten verenigingen of in bezit van de derden. 4.2 Vrijstelling:
Voor in artikel 4.1 genoemde handelingen onder 4, 13, 14, 19, 25, 28, 31, 36 en 38 kan de havenmeester per gelegenheid tijdelijke ofwel max 6 uur vrijstelling verlenen. Bij vrijstellingen voor langer dan 12uur besluit het bestuur van de betreffende vereniging dit in overleg met de Stichting.
4.3 Toegang:
Overtredingen van de bepalingen genoemd in artikel 4.1 en 4.2 geeft bestuur van de Stichting Watersport Kampen IJsselmuiden de bevoegdheid de overtreder de toegang tot de jachthaven te ontzeggen.

5 Schadeverhaal:
5.4.1 Bij aanvaringen aan steigers, meerpalen of schepen van derden is de ligplaatshouder verplicht hiervan onverwijld de havenmeester in kennis te stellen ter vaststelling en regeling van de schade;
5.4.2 Alle in de haven liggende vaartuigen dienen verzekerd te zijn tegen wettelijke aansprakelijkheid; de informatie over deze verzekering dient desgevraagd aan het bestuur van de betreffende Stichting Watersport Kampen IJsselmuiden te worden verstrekt;
5.4.3 Schade die toegebracht is aan steigers, faciliteiten van de Stichting Watersport Kampen IJsselmuiden zullen op de veroorzaker worden verhaald;
5.4.4 De Stichting Watersport Kampen IJsselmuiden zorgt dat de ligplaatshouder van het vaartuig, door acceptatie van dit Havenreglement, t.g.v. de ondertekening van het aanvraagformulier, de Stichting Watersport Kampen IJsselmuiden vrijwaart van elke aansprakelijkheid voor schade in welke vorm dan ook. Zoals schade aan het vaartuig of goederen en daarbij behorende zaken en andere eigendommen en/of persoonlijk letsel. Of voor verlies of diefstal van enig goed. Dit geldt evenzeer voor schade of diefstal aan een voertuig dat op het parkeerterrein is gestald.

6 Indeling haven
6.1 Toewijzing en indeling van de ligplaatsen en van plaatsen op de Winterberging geschiedt door het bestuur van de Stichting Watersport Kampen IJsselmuiden.
6.2 De ligplaats is bedoeld voor één vaartuig en de plek wordt aangewezen van 1 april t/m 31 oktober van het lopende boekjaar. Er kan geen enkel recht worden ontleed aan de ligplaats in welke vorm dan ook.
6.3 Bij verkoop van een vaartuig gaat het ligplaatsrecht niet over op de nieuwe eigenaar, ook niet als deze nieuwe eigenaar lid is.
6.4 De houder van een ligplaats zijn en vaartuig mogen niet aan derde worden verhuurt
6.5 Bij afwezigheid van het schip langer dan 1 dagen dient dit gemeld te worden aan de havenmeester of zijn vervanger.
6.6 Bij verkoop van vaartuig of bij vroegtijdig opzeggen van ligplaats in het betaalde seizoen wordt er geen teruggave gedaan van nog resterende liggeld e.d.

7 Vaartuigen
7.1 De eigenaar van een vaartuig is verplicht te zorgen dat zijn vaartuig is voorzien van deugdelijke meertouwen, het vaartuig moet deugdelijk worden afgemeerd en andere vaartuigen mogen geen hinder ondervinden van afmeren of wegvaren.
7.2 Het afmeren van het vaartuig dient zodanig te geschieden dat noch de voor- of achtersteven, preekstoel, anker(s) of davits over de steiger steken.
7.3 Bijboten dienen zodanig aan het vaartuig te worden vastgemaakt dat zij geen hinder of gevaar vormen voor andere ligplaatsgebruikers en hun vaartuigen. Is dit door de overmaat van de bijboot wel het geval, dan verplicht men zich een passende ligplaats aan te laten wijzen dan wel voor de bijboot een extra ligplaats te betrekken op een door de havenmeester aangewezen ligplaats tegen het dan geldende ligplaatstarief; voor deze extra ligplaats geldt de procedure als bij toewijzing van ligplaatsen;
7.4 De vaartuigen van leden die ligplaats hebben, moeten:
7.4.1 Van deugdelijk blusmateriaal zijn voorzien;
7.4.2 Door vorm, kleur, soort of verwaarlozing geen afbreuk doen aan het aanzien van de verenigingen of stichting of jachthaven;
7.4.3 In goede staat van onderhoud zijn, inclusief een veilige brandstof-, gas- en elektriciteit installatie. Tevens moet bij een brandstof- en gasinstallatie aan boord een goed gekeurde brandblusser(s) aan boord zijn.
7.4.4 De schepen horen op een deugdelijke manier afgemeerd worden in de haven, dat wil zeggen dat de touwen door de ringen van de glijstangen aan de meer palen bevestigd moeten zijn, en het schip moet met vier lijnen worden afgemeerd zijn. Dat wil zeggen twee lijnen voor zijde van het schip en twee achter zijde van het schip. Deze worden bevestigd aan de kikkers op de steiger en door de ringen aan de glijstangen.
7.4.5 Er mogen op geen enkele manier andere verbinden c.q. bevestigingen met de steiger worden gemaakt anders dan door de Stichting aangebrachte hulpmiddelen.
7.5 Indien aan het gestelde bij punt 7 in zijn geheel naar het oordeel van het bestuur van de Stichting Watersport Kampen IJsselmuiden niet wordt voldaan kan het schip, nadat de bezitter schriftelijk gesommeerd is e.e.a. in orde te maken binnen de gestelde termijn en desondanks nalatig is, op kosten van de eigenaar uit de jachthaven verwijderd worden.

8 Stalling op de wal
8.1 Het is niet toegestaan te overnachten in schepen die gestald zijn.
8.2 Stalling van schepen mag alleen op de daarvoor toegewezen plaats en dienen deze goed verankerd te worden.
8.3 Lassen, open vuur en andere brandgevaarlijke werkzaamheden zijn ten strengste verboden ofwel dienen in overleg te gebeuren met Winterbergings commissie en dient dan te gebeuren door het gehele schip af te dekken zodat er geen schade en welke vorm dan ook aan andere vaartuigen op de winterberging kunnen ontstaan.
8.4 De Stichting Watersport Kampen IJsselmuiden zorgt dat de eigenaar van het gestalde object, door acceptatie van dit Havenreglement, t.g.v. de ondertekening van het aanvraagformulier, de betreffende Stichting Watersport Kampen IJsselmuiden vrijwaart van elke aansprakelijkheid voor schade in welke vorm dan ook. Zoals schade aan het gestalde object of goederen en daarbij behorende zaken en andere eigendommen en/of persoonlijk letsel. Of voor verlies of diefstal van enig goed. Dit geldt evenzeer voor schade of diefstal aan een voertuig dat op het parkeerterrein is gestald.
8.5 Gebruik van de winterberging en van de kade is volledig op eigen risico.

9 Trailers
9.1 Trailers dienen op de Winterberging dienen te worden gestald binnen de aangegeven vak indeling, die worden toegewezen door de Winterbergingscommissaris. Men dient zich ervan te vergewissen dat de naastliggende parkeervakken door anderen gebruikt kunnen worden zonder hinder.
Men dient daarbij de aanwijzing van de Winterbergingscommissaris te volgen.
9.2 Indien bij herhaling aan het gestelde in het eerste lid niet wordt voldaan, te constateren door de, het bestuur van de Stichting of na klachten van leden, kan door het bestuur de toegang tot de Winterberging en Haven aan betrokkene worden ontzegd voor de duur van een maand. Indien daarna opnieuw wordt geconstateerd dat betrokkene zich niet aan het gestelde houdt, kan door het bestuur voor zes maanden de toegang worden ontzegd.
9.3 Wanneer een Trailer of stalling materiaal in ernstige staat van verwaarlozing onbeheerd wordt achtergelaten dan wel een obstakel vormt voor het gebruik van de winterberging, dit ter beoordeling van het bestuur van de betreffende Stichting, kan het geheel op kosten van de eigenaar worden verwijderd.

10 Ligplaatsvoorwaarden:
10.0 Ligplaatsen Binnen de Haven zijn alleen voor leden bestemd die lid zijn van Watersport Vereniging Ijsselmuiden.
10.1 De ligplaats in de haven is voor het tijdvak van 1 april t/m 31 oktober van hetzelfde jaar.
10.2 Het opzeggen van de ligplaats moet voor 1 december van het lopende jaar ofwel boekjaar plaats te vinden.
10.3 Als lid in het lopende boekjaar zijn ligplaats opzegt heeft lid geen recht op teruggave van het liggelden of wat erop van toepassing is.
10.4 Ook kan er op geen enkel wijze recht worden ontleden aan de toegewezen ligplaats ofwel de ligplaats wordt per seizoen uit gegeven.
10.5 Wij zullen als Stichting Watersport Kampen IJsselmuiden erna streven om zo min mogelijke wisseling van ligplaatsen te zullen laten plaats vinden binnen de haven, mits het in belang is van het algemene doel.
10.6 Vaartuigen met een lengte tot en met 13 meter kunnen zich inschrijven op de wachtlijst via de site van WSV IJsselmuiden en zullen dan door de Stichting Watersport Kampen Ijsselmuiden in behandeling worden genomen.
10.7 Vaartuigen met een lengte langer dan 13 meter worden door het bestuur van Stichting Watersport Kampen IJsselmuiden beoordeeld of er een ligplaats in de haven is:
10.8 Het verkrijgen van een ligplaats kan nadat aanvrager lid is geworden van Watersportvereniging IJsselmuiden, daarna komt lid op een wachtlijst als betaling van inschrijfgeld voor deze wachtlijst is ontvangen.
10.9 De wachtlijst is zo ingedeeld naar gelang lengte en type schip. Per lengte categorie worden 4 schepen aangenomen op de wachtlijst. Bijvoorbeeld. Categorie met de lengte van 10 meter tot 11 meter staan ten hoogste 4 schepen op de wachtlijst.
10.10 De ligplaatsen worden uit gegeven aan de hand van de wachtlijst en de wissellijst, deze uitgave wordt gedaan door penningmeester van de Stichting Watersport Kampen IJsselmuiden in samenspraak met de voorzitter van de WSV IJsselmuiden. De schepen op de wissellijst gaan voor de schepen op de wachtlijst.
10.11 Om binnen de haven te kunnen ruilen van passende ligplaats komt een ligplaatshouder op een wissellijst. De schepen die op deze wissellijst staan hebben voorrang op schepen die op de wachtlijst staan. De wissellijst is er tevens voor om schepen op een juist passende ligplaats te leggen als op moment van uitgave ligplaats dat niet het geval is.
10.12 Een ligplaatshouder van buiten de gemeente Kampen die bij regelmaat zijn boot/schip gebruikt als overnachting ofwel vrij vertaald als caravan die krijgt jaarlijks een nota van 125 euro extra i.v.m gemeentelijk belasting
Ofwel Toeristenbelasting.
10.13 Het is niet toegestaan om schepen die een vaste ligplaats hebben binnen de haven te gebruiken voor commerciële doelen, bv verhuur van schip of van bedrijfsmatige reclame voorzien of iets wat daar ook lijkt.
Het schip mag alleen voor recreatieve doeleinden worden gebruikt.
10.14 Het is de ligplaatshouder verplicht als hij langer als 24 uur niet op zijn ligplaats ligt met het schip dat schriftelijk de melden aan de havenmeester doormiddel van een schrijven in de brievenbus te doen.
Deze brievenbus hangt aan hekje bij het havenkantoor ,dit is aan de zijde dat u naar de Douche en wc loopt.
Bij het niet nakomen van dit hierboven genoemde en u komt na 24 terug met het schip en de ligplaats is bezet heeft u geen recht van spreken en moet u schip op de aangewezen plek die de havenmeester u toewijst
neer leggen. Dit is voor maximaal 24 uur want daarna bent u verplicht het schip op eigen ligplaats neer te leggen.

11 Werkplicht in de Haven:
11-1 Iedere ligplaatshouder in de Haven is verplicht ieder jaar 9 werkuren te maken in de haven of aan de haven gerelateerde zaken.
11-2 Er is aan deze regel geen leeftijdsgrens aan verbonden.
11-2 Op de nota van het liggeld staat ieder jaar een bedrag van 250,00 borg werkuren vermeld, U krijgt die bij het voldoen de aantal werkuren aan eind van het jaar terug.
U kunt er ook voor kiezen om dit bedrag te laten staan ofwel het bedrag wordt 1 keer in rekening gebracht en vervolgens de jaren erop niet meer.
Zegt u de ligplaats op volgens de regels van het opzeggen zoals eerder genoemd in punt 6-2 en er altijd voldaan aan het aantal werkuren per jaar dan krijgt u het bedrag terug.
11-3 Een ligplaatshouder die hieraan niet voldoet krijgt ook dit bedrag aan eind van jaar niet terug.
11-4 Mocht u twee jaar achter elkaar niet voldoen aan deze verplichting dan vervalt de ligplaats in het derde jaar en heeft u geen ligplaats meer in de Haven.
11-5 Het is mogelijk om een vervanger voor u werkuren te sturen maar dat is iemand van u gezin. B.v. u partner of een zoon/dochter boven de 18 jaar, dit na overleg met de coördinator Technische dienst.
11-6 De uitnodiging cq lijst van werkzaamheden wordt door de WSV Ijsselmuiden verstuurd, dit gebeurt in de maand januari van het lopende seizoen.
U kunt dan zelf aangeven welke werkzaamheden u gaat verrichten dit gebeurt dan in overleg met coördinator Technische dienst van de stichting.
11-7 Werkplicht gelden niet voor de aangewezen Havenmeesters of wel de personen die bij toerbeurt Havenmeester binnen onzen haven zijn.

12 Slotbepaling:
Indien een artikel van dit havenreglement voor verschillende uitleg vatbaar is, alsmede in gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de Stichting Watersport Kampen IJsselmuiden.


×
×
×