Statuten

STATUTEN

Heden, zeventien april tweeduizend vijftien,
verschenen voor mij, Mr Jacobus Gerrit Haksteen, notaris te Kampen:
1. de heer Stein Bakker, wonende Jan van Arkelstraat 57, 8266 CL Kampen, geboren te Wisch op elf oktober negentienhonderd tachtig (identiteitsbewijs: paspoort, nummer: NR9H309F7, afgegeven door de gemeente Schoonhoven op zestien mei tweeduizend elf), en gehuwd;
2. mevrouw Femmigje Vels, wonende Frieseweg 7, 8267 AD Kampen, geboren te IJssel-muiden op zestien februari negentienhonderd zestig (identiteitsbewijs: Nederlandse iden-titeitskaart, nummer: IL09P84J0, afgegeven door de gemeente Kampen op drie februari tweeduizend elf), en gehuwd;
3. de heer Anton Liefers, wonende Aambeeld 3, 8307 ED Ens, geboren te Kampen op tweeëntwintig maart negentienhonderd achtenvijftig (identiteitsbewijs: rijbewijs, num-mer: 4362927118, afgegeven door de gemeente Noordoostpolder op vierentwintig sep-tember tweeduizend dertien), en thans ongehuwd;
te dezen handelend als respectievelijk voorzitter, secretaris en penningmeester van het be-stuur van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Watersportvereniging IJssel-muiden, statutair gevestigd te IJsselmuiden, kantoorhoudende Frieseweg 7, 8276 AD Kam-pen, welke vereniging is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40059589.
De verschenen personen, handelend als gemeld, verklaarden als volgt:

I INLEIDING
- de vereniging werd opgericht op negen april negentienhonderd drieënzeventig (09-04-1973). De statuten van de vereniging zijn het laatst vastgelegd bij akte akte, op achten-twintig augustus tweeduizend acht (28-08-2008) verleden voor Mr Ary Cornelis
Goedegebure, notaris te Kampen;
- de algemene vergadering van de vereniging heeft in een vergadering, gehouden op drie-entwintig maart tweeduizend vijftien (23-03-2015), met inachtneming van het bepaalde in artikel 13 van de statuten, besloten de statuten te wijzigen en geheel opnieuw vast te stellen.

II STATUTENWIJZIGING
Ter uitvoering van het voormeld besluit van de algemene vergadering van de vereniging worden bij deze statuten geheel opnieuw vastgesteld zodat deze voortaan luiden als volgt:

NAAM EN ZETEL
Artikel 1
1. De vereniging draagt de naam: Watersport Vereniging IJsselmuiden.
2. Zij is gevestigd te IJsselmuiden, gemeente Kampen.

DOEL
Artikel 2
1. De vereniging heeft ten doel de beoefening en bevordering van de watersport door haar leden.
2. Zij tracht dit doel te bereiken door:
a. het houden van vergaderingen en bijeenkomsten, het houden van cursussen en lezin-gen en dergelijke;
b. het houden van wedstrijden en tochten;
c. het samenwerken met andere watersportverenigingen die hetzelfde of nagenoeg het-zelfde doel nastreven.

DUUR
Artikel 3
De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.

LIDMAATSCHAP
Artikel 4
1. De vereniging kent gewone leden en ereleden, jeugdleden en buitengewone leden.
Waar in deze statuten of in krachtens deze statuten vastgestelde reglementen of genomen besluiten sprake is van "lid" of "leden" worden daaronder de "gewone" zowel als de "ereleden" begrepen, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald of kennelijk anders is be-doeld.
2. Gewone leden zijn zij die zich als lid bij het bestuur hebben aangemeld en door het be-stuur als zodanig tot de vereniging zijn toegelaten.
Ingeval van niet-toelating door het bestuur kan de algemene vergadering alsnog tot toela-ting besluiten.
3. Ereleden zijn zij die, op grond van bijzondere verdiensten voor de vereniging, als zoda-nig door de algemene vergadering zijn benoemd en hun benoeming hebben aanvaard.
4. Ereleden die niet tevens gewoon lid zijn, hebben geen stemrecht.
5. Jeugdleden zijn natuurlijke personen die de achttienjarige leeftijd nog niet hebben be-reikt. Een jeugdlid heeft tegenover de vereniging dezelfde rechten en verplichtingen als een lid, met dien verstande dat hij geen stemrecht heeft en niet tot bestuurslid kan wor-den benoemd. Een jeugdlid wordt lid, zodra hij achttien jaar wordt.
6. Om (jeugd)lid te kunnen worden moet men zich aanmelden bij het bestuur, dat over de toelating van een (jeugd)lid beslist. Jeugdleden dienen bij hun aanmelding te overleggen een schriftelijke toestemming van degene die het ouderlijk gezag of de voogdij over hen uitoefent.

Artikel 5
Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet vatbaar voor overdracht of overgang, uitge-zonderd het lidmaatschap van een persoon die ten tijde van zijn/haar overlijden gehuwd is of geregistreerd partner is, welk lidmaatschap door vererving overgaat op die echtgenoot of ge-registreerd partner.

Artikel 6
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door het overlijden van het lid;
b. door opzegging door het lid;
c. door opzegging door de vereniging;
d. door ontzetting.
2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van een boekjaar, mits schriftelijk en met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten-minste vier weken.
Niettemin is onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap door opzegging mogelijk:
a. indien redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
b. binnen één maand nadat een lid een besluit is meegedeeld tot omzetting van de ver-eniging in een andere rechtsvorm of tot fusie.
Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar.
3. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan eveneens slechts geschieden te-gen het einde van een boekjaar.
De opzegging geschiedt door het bestuur, schriftelijk en met inachtneming van een op-zeggingstermijn van tenminste vier weken. Opzegging van het lidmaatschap door de ver-eniging kan slechts plaatsvinden wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar.
4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, zoals onder meer in het geval dat, ondanks betalingsherinnering, de jaarlijkse bijdrage niet of niet tijdig wordt betaald of wanneer het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het betrokken lid ten spoedigste van het be-sluit, met opgave van redenen in kennis stelt. De betrokkene is bevoegd binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene vergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
De algemene vergadering kan slechts tot ontzetting besluiten door een daartoe strekkend besluit, genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde gedeelte van het aantal uitgebrachte stemmen.
5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd.
Het bestuur kan een lid dat handelt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt, schorsen voor een door het bestuur te bepalen periode van maximaal zes maanden. Tegen de schorsing is beroep mogelijk bij de algemene vergadering. Het in lid 4 bepaalde aangaande "beroep" is van overeenkomstige toepassing.

DONATEURS
Artikel 7
Donateurs zijn zij, die door het bestuur als zodanig zijn toegelaten.
Het bestuur is bevoegd het donateurschap door schriftelijke opzegging te doen eindigen.
Donateurs zijn verplicht jaarlijks aan de vereniging een geldelijke bijdrage te verlenen, waar-van de minimale omvang door de algemene vergadering wordt vastgesteld.

GELDMIDDELEN
Artikel 8
1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit de jaarlijkse bijdragen van de gewone le-den en de donateurs, erfstellingen, legaten, schenkingen en andere inkomsten.
2. Ieder gewoon lid is jaarlijks een bedrag verschuldigd, welk bedrag wordt vastgesteld door de algemene vergadering.
Behoudens het geval dat de algemene vergadering uitdrukkelijk bepaalt dat ook de erele-den deze bijdrageplicht hebben, zijn zij daarvan vrijgesteld.

BESTUUR
Artikel 9
1. Het bestuur bestaat uit tenminste vijf en ten hoogste negen natuurlijke personen, die uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aanwijzen.
2. De bestuursleden worden door de algemene vergadering benoemd uit de leden van de vereniging.
3. Bestuursleden kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de algemene vergade-ring worden geschorst en ontslagen. Ter zake van schorsing of ontslag besluit de alge-mene vergadering met een meerderheid van tenminste twee/derde gedeelte van de uitge-brachte stemmen.
4. Indien ingeval van schorsing van een bestuurslid de algemene vergadering niet binnen drie maanden daarna tot zijn ontslag heeft besloten, eindigt de schorsing. Het geschorste bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene vergadering te verant-woorden en kan zich daarbij door een raadsman doen bijstaan.
5. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van vier jaar. De bestuursleden treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster; een volgens het rooster aftredend bestuurslid is onmiddellijk herbenoembaar.
6. In bestaande vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien.
Een niet voltallig bestuur blijft bestuursbevoegd. In dat laatste geval zijn de overblijven-de bestuursleden verplicht binnen een termijn van één maand na het ontstaan van de laat-ste vacature een algemene vergadering bijeen te roepen, waarin in de ontstane vacatu-re(s) wordt voorzien.

Artikel 10
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Het bestuur kan, tot wederop-zegging, taken en bevoegdheden delegeren aan een eventueel dagelijks bestuur.
2. Het bestuur is, behoudens het in lid 3 van dit artikel bepaalde, mede bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van re-gistergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt.
3. Het bestuur behoeft de goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, hiervoor in lid 2 omschreven.
Zonder voormelde goedkeuring kan de vereniging ter zake van deze rechtshandelingen niet rechtsgeldig worden vertegenwoordigd.

Artikel 11
1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter tezamen met de secretaris of de penningmeester, dan wel de secretaris tezamen met de penningmeester.

DE ALGEMENE VERGADERING
Artikel 12
De algemene vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de vereniging statutair is gevestigd.

Artikel 13
1. Toegang tot de algemene vergadering hebben de leden die niet geschorst zijn, alsmede degenen, die daartoe door het bestuur en/of de algemene vergadering zijn uitgenodigd. Een geschorst lid heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld, en is bevoegd daarover het woord te voeren.
2. Stemgerechtigd in de algemene vergadering zijn voormelde leden. Ieder van hen heeft één stem. Ieder die stemgerechtigd is, kan aan een andere stemgerechtigde schriftelijk volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stem. Een stemgerechtigde kan voor ten hoogste één persoon als gevolmachtigde optreden.
3. Een eenstemmig besluit van al degenen, die in de algemene vergadering stemgerechtigd zijn, ook al zijn zij niet in vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, de zelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.
4. De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de algemene vergadering wor-den gehouden.
5. Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stem-men. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen.
Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot. Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand een volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen, die het grootste aantal stemmen kregen, zo no-dig na tussenstemming.

Artikel 14
1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door één van de aanwezige bestuursleden.
Zijn geen bestuursleden aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
2. Het door de voorzitter ter algemene vergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen be-sluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juist-heid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats. Indien de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, door één stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
3. Van het ter algemene vergadering verhandelde worden notulen gehouden door de secre-taris of door een door de voorzitter aangewezen persoon. Deze notulen worden in de zelfde of in de eerstvolgende algemene vergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris van die vergadering ondertekend.

Artikel 15
1. Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar.
Jaarlijks worden twee algemene vergadering gehouden en wel één binnen drie maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering.
In deze algemene vergadering brengt het bestuur zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van ba-ten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de vergadering over.
Deze stukken worden ondertekend door de bestuursleden; ontbreekt de ondertekening van één of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt.
In een algemene vergadering, te houden in de maand november, wordt de begroting van het komende boekjaar gepresenteerd.
2. Wordt omtrent de getrouwheid van de stukken bedoeld in het vorige lid aan de algemene vergadering niet overgelegd een verklaring afkomstig van een accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, dan benoemt de algemene vergadering, jaarlijks, een commissie van tenminste twee leden die geen deel van het bestuur mogen uitmaken.
3. Het bestuur doet de in lid 1 bedoelde stukken tenminste één maand voor de dag waarop de algemene vergadering zal worden gehouden waarin deze zullen worden behandeld, toekomen aan de commissie.
De commissie onderzoekt deze stukken en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
4. Het bestuur is verplicht aan de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen, en inzage in de boeken en bescheiden der vereniging te geven.
5. Vergt dit onderzoek naar het oordeel der commissie bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan zij zich op kosten van de vereniging door een deskundige doen bijstaan.
6. De jaarvergadering behandelt ook voorstellen die door het bestuur zijn gedaan of die door tenminste vijf leden, tien dagen voor de vergadering, schriftelijk bij het bestuur zijn ingeleverd. Dit geld ook voor andere algemene vergaderingen.

Artikel 16
1. Naast de algemene vergadering bedoeld in het vorige artikel, worden algemene vergade-ringen bijeengeroepen door het bestuur zo dikwijls het dit wenselijk oordeelt.
2. Op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uit-brengen van één/tiende gedeelte van de stemmen in een voltallige algemene vergadering, is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek.
Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot de bijeenroeping van de algemene vergadering overgaan. De verzoe-kers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding der vergadering en het opstellen der notulen.
3. De bijeenroeping der algemene vergadering geschiedt door schriftelijke mededeling aan de stemgerechtigden op een termijn van tenminste zeven dagen.
Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.
4. Indien geen schriftelijke bijeenroeping van de algemene vergadering plaatsvond, kan de algemene vergadering niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, mits tenminste een zo-danig aantal stemgerechtigden ter vergadering aanwezig is als is gerechtigd tot het uit-brengen van de helft van het aantal stemmen dat in een voltallige vergadering kan wor-den uitgebracht en geen van hen, noch het bestuur, zich tegen besluitvorming verzet. In-dien bijeenroeping van de algemene vergadering geschiedde op kortere dan de voorge-schreven termijn, kan de algemene vergadering niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, tenzij een zodanig aantal der aanwezigen als gerechtigd is tot het uitbrengen in die ver-gadering van één/tiende gedeelte der stemmen zich daartegen verzet.
Het bepaalde in de eerste zin van dit lid is van overeenkomstige toepassing op besluit-vorming door de algemene vergaderingen inzake onderwerpen die niet op de agenda werden vermeld.

STATUTENWIJZIGING
Artikel 17
1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van de algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor de dag der vergade-ring een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opge-nomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na de afloop van de dag, waarop de vergadering werd gehouden.
3. Tot wijziging van de statuten kan door de algemene vergadering slechts worden besloten met een meerderheid van tenminste twee/derde gedeelte van het aantal uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste twee/derde gedeelte van de leden aanwe-zig of vertegenwoordigd is.
Is niet tenminste twee/derde gedeelte van de leden aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier weken daarna, doch niet eerder dan een week daarna, een tweede ver-gadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde gedeelte van de uitge-brachte stemmen.
4. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opge-maakt. Het dagelijks bestuur is bevoegd de akte van statutenwijziging te ondertekenen.
5. Het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel is niet van toepassing, indien in de alge-mene vergadering alle stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het be-sluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.
6. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van statutenwijziging en een volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na de wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van het door de Kamer van Koophandel en Fabrieken gehou-den Handelsregister.

ONTBINDING EN VEREFFENING
Artikel 18
1. Het bepaalde in artikel 17 leden 1, 2, 3 en 5 is van overeenkomstige toepassing op een besluit van de algemene vergadering tot ontbinding van de vereniging.
2. De algemene vergadering stelt bij haar in het vorige lid bedoelde besluit de bestemming vast voor het batig saldo, en wel zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de vereniging.
3. De vereffening geschiedt door het bestuur.
4. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van kracht.
In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".
5. De vereniging houdt op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan haar, dan wel aan de vereffenaar(s), bekende baten meer aanwezig zijn. De vereffenaar(s) doet(n) van de be-eindiging opgave aan het in lid 6 van artikel 17 vermelde register.
6. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten worden bewaard gedu-rende tien jaar na afloop van de vereffening. Bewaarder is degene die door de vereffe-naars als zodanig is aangewezen.

REGLEMENTEN
Artikel 19
1. De algemene vergadering kan één of meer reglementen vaststellen en wijzigen, waarin onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten niet of niet volledig wordt voorzien.
2. Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de wet of met deze statuten.
3. Op besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een reglement is het bepaalde in artikel 17 leden 1, 2 en 5 van overeenkomstige toepassing.

SLOTBEPALING
In alle gevallen waarin de statuten of de reglementen niet voorzien, beslist het bestuur.
Gevolgen van de akte
De verschenen personen verklaarden zich bewust te zijn van de gevolgen van de onderhavige akte en op deze gevolgen door mij, notaris, te zijn gewezen.
Bekendheid van de verschenen personen en slot van de akte
De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend, terwijl de identiteit van de verschenen personen door mij, notaris, aan de hand van de gemelde identiteitsbewijzen werd vastgesteld.

W A A R V A N A K T E

in minuut is verleden in de gemeente Kampen op de datum in het hoofd van deze akte ver-meld.
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de verschenen personen en een toelich-ting daarop, hebben de verschenen personen verklaard, dat alle partijen in en bij de akte tijdig van de inhoud van deze akte hebben kennisgenomen, met de inhoud daarvan instemmen, en zij, de verschenen personen, op volledige voorlezing daarvan geen prijs stellen.
Vervolgens is deze akte, na beperkte voorlezing, door de verschenen personen en mij, nota-ris, ondertekend.

×
×
×